Hotline: +84 280 350 99 64

Danh mục sản phẩm

Liên hệ

Địa chỉ: Tổ 10, phường Mỏ Chè, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

Fax: 84 2803861338

Email: meinfa2006@gmail.com

Hotline

Meinfa: 84 280 3509964

Văn phòng HN: 84 435762772

Tin tức

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

17/04/2017

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

17/04/2017

Báo cáo tài chính năm 2016

Báo cáo tài chính năm 2016

19/12/2017

Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 15

Giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 15

19/12/2017

Thông báo thay đổi trưởng ban kiểm soát

Thông báo thay đổi trưởng ban kiểm soát 16.2.2017

19/12/2017

Thư ngỏ về sản phẩm mới

Thư ngỏ về sản phẩm mới "Mỏ lết kiểu 3 mỏ động 2 chiều"

19/12/2017

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán

Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán

19/12/2017

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016

Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2016

19/12/2017

Thông báo thay đổi nhân sự sô 07/TH (16/01/2017)

Thông báo thay đổi nhân sự sô 07/TH (16/01/2017)

19/12/2017